หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

การเตรียมตัวอย่างทางธรรมชาติวิทยาเพื่อการศึกษาทางอนุกรมวิธาน

ชื่ออื่นๆ

Taxonomic Sample Preparation

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

ทักษะกระบวนการทางด้านการจัดการตัวอย่างทางธรรมชาติวิทยา เป็นพื้นฐานของการมาใช้ในการศึกาวิจัยและรวบรวมวัสดุตัวอย่าง ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ เป้นการปรับปรุงจากฉบับเดิมที่พิมพ์เผยแพร่ เมื่อ พ.ศ. 2554 เนื้อหาครอบคลุมความเข้าใจเกี่ยวกับตัวอย่างทางธรรมชาติ จรรยาบรรณการเก็บตัวอย่าง การเตรียมนัวอย่างพรรณไม้แห่ง การเตรียมตัวอย่างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง การเก็บรักษาตัวอย่างแมลง การเก็บรักษาตัวอย่างปลา การเตรียมตัวอย่างสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และสัตว์เลี้ยยคลาน การเตรียมตัวอย่างนก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สถานที่พิมพ์

ปทุมธานี

สำนักพิมพ์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ปีที่พิมพ์

ISBN

9786161206024

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright