หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

เกี่ยวกับคลังข้อมูลผลงานวิชาการและนักวิจัย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีภารกิจหลักในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเยาวชน และประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เพื่อการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว

ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติสำรวจผลงานทางวิชาการและข้อมูลส่วนบุคคลนักวิชาการตั้งแต่ พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน เพื่อการรวบรวม จัดการ และจัดทำระบบผลงานทางวิชาการของนักวิชาการ ที่เผยแพร่ในรูปแบบบทความทางวิชาการ หนังสือ สิ่งพิมพ์ บทคัดย่อในงานประชุมวิชาการ บทความในงานประชุมวิชาการ และข้อมูลวิทยานิพนธ์ของนักวิชาการ

จากนั้น พัฒนาเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ในระบบมาตรฐานสากล โดยผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น และเข้าถึงผลงานทางวิชาการดังกล่าวด้วย "แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ" กรณีรายการใดไม่ปรากฏแหล่งทรัพยากรต้นฉบับ ผู้ใช้บริการสามารถส่งคำขอต้นฉบับ (Full text) เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาและอ้างอิงทางวิชาการได้ ทั้งนี้ ต้นฉบับดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นลิขสิทธิ์ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเท่านั้น โดยอนุญาตให้ใช้ข้อมูล สำหรับการอ้างอิงผลงานทางวิชาการเป็นสำคัญ และผู้ดูแลระบบจะพิจารณาเป็นรายกรณี

หากผู้ใช้บริการพบปัญหาในการใช้งาน หรือมีข้อสงสัยใดๆ สามารถ ติดต่อเรา เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมได้