หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

researcher image

ชื่อนักวิจัย

ดร. วีระ วิลาศรี

สำนัก

สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

หน่วยงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2542 - ปัจจุบัน

ประวัติ

วีระ วิลาศรี สนใจศึกษาวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ อนุกรมวิธาน กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ และความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ ผลงานวิจัยที่สำคัญที่ตีพิมพ์ ได้แก่ Comparative anatomy and phylogenetic systematics of the family Uranoscopidae (Actinopterygii: Perciformes)