หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

researcher image

ชื่อนักวิจัย

สัญชัย เมฆฉาย

สำนัก

สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

หน่วยงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2548 - ปัจจุบัน

ประวัติ

สัญชัย เมฆฉาย สนใจศึกษาความหลากลายของ สัตว์สะเทินนำ้สะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน ทำงานสำรวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างอ้างอิง สัตว์สะเทินนำ้สะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน จากทั่วประเทศ โดยเก็บรวบรวมตัวอย่างอ้างอิง ได้มากกว่า 20,000 ตัวอย่าง เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ