หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

กบเขาสอยดาว ควรใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อใด?

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

การอธิบายอนุกรมวิธานกบเขาสอยดาว มีลักษณะสอดคล้องกับ Rana (Sylvirana) faber ซึ่งในปัจจุบันใช้ชื่อว่า Sylvirana faber มากกว่า Rana montivaga

ปีที่

2

ฉบับที่

1

หน้า

12-13

สำนักพิมพ์

Thailand Institute of Scientific and Technological Research

ปีที่พิมพ์

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright