หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

researcher image

ชื่อนักวิจัย

ดร. ปพิชญา เตียวกุล

สำนัก

สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

หน่วยงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2563 - 2565

ประวัติ

ปพิชญา เตียวกุล มีความสนใจศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและความสัมพันธ์ระหว่างแมลงและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอยากยิ่งในสถานการณ์วิกฤตการณ์โลกร้อนที่เป็นปัจจัยหลักทำให้แมลงศัตรูพืชระบาด