หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

ความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่าศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

สวนป่าศรีสัชนาลัย สังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นสวนป่าที่ปลูกตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีทั้งหมด 2 โครงการ คือโครงการปลูกสร้างสวนป่าตามเงื่อนไขสัมปทานทำไม้กระยาเลย และไม้สักเป็นระยะเวลา 30 ปี โดยเฉพาะการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตดั้งเดิมที่หลงเหลืออยู่ก่อนปลูกสร้างสวนป่า หรือสิ่งทีมีชีวิตโดยรอบส่วนป่าที่เคลื่อนย้ายมาในภายหลัง ดังนั้นจึงมีการสำรวจเบื้องต้นเพื่อทราบถภึงทรัพยากรทางชีวภาพในพื้นที่ เนื่องจากเป็นข้อมูลพื้นฐานที่มีความสำคัญมากสำหรับการจัดการพื้นที่สวนป่าตามวัตถุประสงค์

สถานที่พิมพ์

ปทุมธานี

สำนักพิมพ์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ปีที่พิมพ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright