หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

researcher image

ชื่อนักวิจัย

จันทรัสม์ โพธิ์สมบัติ

สำนัก

ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

หน่วยงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2553 - ปัจจุบัน

ประวัติ

จันทรัสม์ โพธิ์สมบัติ สนใจศึกษาด้านชีววิทยาสัตว์น้ำ โดยเฉพาะสัตว์น้ำจืด และนำมาปรับใช้ในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบของนิทรรศการ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านธรรมชาติวิทยา