หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของส่วนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดลำปาง

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

การสำรวจสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพ สวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดลำปางประกอบด้วยการสำรวจทรัพยากรชีวภาพที่สาคัญ คือ ทรัพยากรพืชและพันธุ์ไม้ป่า ทรัพยากรเห็ดราขนาดใหญ่ ทรัพยากรสัตว์ป่า แบ่งเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังได้แก่ แมลง เน้นกลุ่มผีเสื้อกลางวัน และหอย ในกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังได้แก่ปลา สัตว์สะเทินน้าสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ซึ่งในการสำรวจจะดำเนินการโดยนักวิจัยที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในทรัพยากรชีวภาพแต่ละประเภทดังกล่าวข้างต้น ร่วมกับเจ้าหน้าที่ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยเฉพาะสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดลำปาง และชุมชนท้องถิ่น ให้สามารถร่วมมือกันในการสารวจและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

สถานที่พิมพ์

ปทุมธานี

สำนักพิมพ์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ปีที่พิมพ์

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright