หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก จังหวัดตาก

ชื่ออื่นๆ

Diversity of Plants and Animals in Thung Yai Naresuan Wildlife Sanctuary East, Tak Province

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

กลุ่มป่าตะวันตกตั้งอยู่ในเขตสัตวภูมิศาสตร์ย่อยที่สำคัญ นั่นคือเป็นตัวเชื่อมระหว่างพืชและสัตว์ในเขตสัตวภูมิศาสตร์ย่อยอินเดีย อินโดจีน และซุนดาอิค (Sundaland) โดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออกตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกลุ่มป่าตะวันตก ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดตาก มีพื้นที่ประมาณ 948,438 ไร่ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพืชและสัตว์ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรตะวันออกมีรายงานไว้บ้างเล็กน้อยโดยคณะวนศาสตร์ (2532) โดยเฉพาะกลุ่มสัตว์ขนาดใหญ่ เช่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ปลา ฯลฯ ส่วนแมลงและพืชสกุลไทร ยังไม่เคยมีรายงานมาก่อน เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงชนิดและประชากรของกลุ่มสัตว์ที่ได้ทำการศึกษาแล้วในพื้นที่ และศึกษาเพิ่มเติมกลุ่มพืชและสัตว์ที่ยังไม่เคยมีรายงาน จึงได้จัดทำโครงการศึกษาความหลากหลายของพื้นและสัตว์ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ ซึ่งการศึกษานี้ จะทำให้ทราบชนิด การแพร่กระจายของพืชและสัตว์กลุ่มต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงประชากรของสัตว์กลุ่มที่เคยมีการศึกษาไว้ก่อนหน้านี้ และยังสามารถใช้ข้อมูลจากการสำรวจเพื่อวิเคราะห์หากลุ่มของพื้นที่ที่มีความสำคัญจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในด้านการจัดการพื้นที่เชิงอนุรักษ์อย่างเป็นระบบ

สถานที่พิมพ์

ปทุมธานี

สำนักพิมพ์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ปีที่พิมพ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright