หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

researcher image

ชื่อนักวิจัย

ดร. พรพรรณ พิชัย

สำนัก

สำนักวิศวกรรมและการผลิตสื่อ

หน่วยงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2553-ปัจจุบัน

ประวัติ

จบการศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) และการออกแบบสื่อปฎิสัมพันธ์เพื่อการสื่อสาร (Interaction Design Communication) สนใจในงานวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการนำมาพัฒนาเป็นเทคโนโลยีปฏิสัมพันธ์แบบใหม่ ๆ สำหรับการใช้งานในพิพิธภัณฑ์และพื้นที่สาธารณะ (new interactive interface design for public use) โดยเฉพาะเทคโนโลยีเสมือนจริง (VR Immersive technology), ปัญญาประดิษฐ์ (AI), ระบบค้นคืนข้อมูล (Information Retrieval), เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotic technology), การออกแบบประสบการณ์ให้กับผู้ใช้ (User Experience Design), และสนใจในด้านการศึกษาองค์ความรู้การสอนและสร้างความตระหนักด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับเด็กๆ และประชาชน (Computer Science Education)

ไม่พบผลลัพธ์
จำนวนผลงาน

1 รายการ

ผลงานแยกตามประเภท
ผลงานแยกตามหมวดหมู่