หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

researcher image

ชื่อนักวิจัย

สาธิต ลาภวุฒิรัตน์

สำนัก

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

หน่วยงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2553 - ปัจจุบัน

ประวัติ

สาธิต ลาภวุฒิรัตน์ สนใจศึกษาข้อมูล แนวทางในการพัฒนาทดลอง จัดทำแอพพลิเคชั่น และประเมินความสอดคล้องของชุดแอปพลิเคชันความรู้พื้นฐานกับกลุ่มเป้าหมายและพันธกิจแหล่งเรียนรู้ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยพื้นฐานความรู้จากประสบการณ์การทำงานในแวดวงพิพิธภัณฑ์ ความสนใจส่วนบุคคลทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล