หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาสื่อจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ด้านการมองเห็นสำหรับผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ชื่อนักวิจัย

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาสื่อจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ด้านการมองเห็นสำหรับผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยที่การจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ที่มีความสำคัญและเคยใช้ในอดีตประเภทอุปกรณ์ที่ช่วยในการมองเห็น แสดงถึงก้าวย่างการพัฒนาทางเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ เหล่านี้คือตัวแทนความคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการคิด วิเคราะห์และทดลองกว่าจะได้มาซึ่งสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณค่า การวิจัยนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลสื่อจัดแสดง ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และกำหนดกรอบการพัฒนาสื่อจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ด้านการมองเห็นสำหรับผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยการวิจัยเชิงปริมาณร่วมกับใช้การวิจัยเชิงพรรณนา และแบบกรณีศึกษา โดยใช้แหล่งข้อมูลทุติยภูมิจากหนังสือ วิทยานิพนธ์วารสารทางวิชาการ และเว็บไซต์ส่วนข้อมูลปฐมภูมิดำเนินการสำรวจด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 408 ตัวอย่าง จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย โดยมากกว่าครึ่งมีอายุต่ำกว่า 15 ปีระดับการศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และเกือบ 3 ใน 4 เป็นนักเรียนและนักศึกษา มีความสนใจข้อมูลข่าวสารหรือความรู้เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมอยู่ในระดับ “มาก” โดยเฉพาะกล้องถ่ายรูป กล้องจุลทรรศน์และกล้องส่องทางไกล โดยเคยได้พบเห็นสิ่งเหล่านั้นจากแหล่งเรียนรู้อย่างพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และท้องฟ้าจำลอง นอกจากนั้น ปัจจัยที ่ผู้เข้าชมให้ความสำคัญมากที่สุด คือ การนำเสนอสาระความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ค้นพบประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ ต่อยอดหรือพัฒนาต่อเนื่องจากองค์ความรู้เดิม ส่วนสิ่งประดิษฐ์และวัตถุตัวอย่างถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการจัดแสดงนิทรรศการ และสุดท้ายเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์และผู้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์เป็นหัวข้อของนิทรรศการที่ผู้เข้าชมให้ความสำคัญ ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาสื่อจัดแสดงแนวทางเดิมที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ดำเนินการดีอยู่แล้ว แต่ควรปรับส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ที่ให้คำแนะนำและการปรับปรุงชิ้นงานที่ชำรุดเสื่อมโทรม

สถานที่พิมพ์

ปทุมธานี

สำนักพิมพ์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ปีที่พิมพ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright