หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

แนวทางการจัดทำมาตรฐานวัตถุตัวอย่างด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในสังกัดองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ชื่อนักวิจัย

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาป้จจัยที่เกี่ยวขDองกับข้อมูลเชิงนโยบายของพิพิธภัณฑ์ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดทำมาตรฐานวัตถุตัวอย่างของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยการวิจัยเชิงปริมาณร่วมกับใช้การวิจัยเชิงพรรณนา โดยใช้แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ จากหนังสือ วิทยานิพนธ์ วารสารทางวิชาการ และเว็บไซต์ส่วนข้มูลปฐมภูมิดำเนินการสำรวจด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมายจำนวน 47 ตัวอย่าง จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการให้ความสำคัญตอนโยบายพิพิธภัณฑ์ 2 ปัจจัย คือ ด้านความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบต่อสาธารณะและด้านการอนุรักษ์วัตถุตัวอย่าง นอกจากนั้น ใหDความสำคัญตCอมาตรฐาน 6 กระบวนงาน ได้แกน การได้มาของวัตถุตัวอย่าง การควบคุมตำแหน่งและเคลื่อนย้ายวัตถุตัวอย่าง การจัดทำแค็ตตาล็อก การนำวัตถุตัวอย่างออก การขอยืมวัตถุตัวอย่าง และการให้ยืมวัตถุตัวอย่างส่วนตัวบ่งชี้ให้ความสำคัญมากที่สุดคือ การกำหนดหมายเลขเฉพาะวัตถุตัวอย่างทั้งหมด รวมถึงส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

สถานที่พิมพ์

ปทุมธานี

สำนักพิมพ์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ปีที่พิมพ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright