หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

การศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนในกิจกรรมเสริมศึกษาของการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลของการใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนในกิจกรรมเสริมศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 2) พัฒนารูปแบบของแอพพลิเคชั่นที่มีความเชื่อมโยงต่กิจกรรมเสริมศึกษาของแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย และ 3) ศึกษาผลการเรียนรู้และความพึงพอใจที่มีต่อแอพพลิเคชั่นของแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย ดำเนินการสำรวจด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมายจำนวน 19 ตัวอย่าง ที่เข้าชมภาพยนตร์เรื่องกลับไปดวงจันทร์อีกครั้ง สำหรับสถิติที่ใช้เป็นสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการศึกษาพบว่าเกณฑ์ของแอปพลิเคชัน Virtual Reality มีระดับเห็นด้วยมากที่สุดทุกเกณฑ์ แต่ว่าแอปพลิเคชัน Augmented Reality มีระดับเห็นด้วยมากที่สุดเพียง 2 เกณฑ์ นอกจากนั้น ความคาดหวังของผู้ชมกับการใชYเทคโนโลยีโลกเสมือน พบว่า การตอบสนองจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ การตอบสนองความสอดคล้องกับกิจกรรมเสริมศึกษา และความพึงพอใจโดยรวมที่มีตfอแอพพลิเคชั่นก็มีระดับเห็นด้วยมากที่สุดเช่นกัน

ปีที่พิมพ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright