หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

โครงการศึกษาความหลากหลายของพืชและสัตว์ในสวนสัตว์นครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียง

ชื่ออื่นๆ

Diversity of Plant and Animals in Korat Zoo, Nakhon Ratchasima Province

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ในพื้นที่สวนสัตว์นครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2563 พบพืชดอกจำนวน 217 ชนิด วงศ์ถั่ว(Fabaceae) พบมีจำนวนชนิดมากที่สุด จำนวน 43 ชนิด และวงศ์หม่อน (Moraceae) พบมีจำนวนชนิดรองลงมา จำนวน 13 ชนิด และในจำนวนพืชที่สำรวจพบทั้งหมดนี้เป็นไม้ต่างถิ่น 43 ชนิด พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทั้งสิ้น 7 อันดับ 20 วงศ์ 30 สกุล 35 ชนิด ได้รับการประเมินสถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ในระดับสากล (IUCN) ในระดับความเสี่ยงขั้นสูงต่อสูญพันธุ์จากที่อาศัยตามธรรมชาติ (EN) 1 ชนิด คือ หมาใน (Cuon alpinus) ระดับความเสี่ยงขั้นอันตรายต่อสูญพันธุ์จากที่อาศัยตามธรรมชาติ(CR) พบ 1 ชนิด คือ ลิ่นชวา (Manis javanica) ในระดับความเสี่ยงขั้นอันตรายต่อความเป็นอันตรายจากการสูญพันธุ์จากที่อาศัยตามธรรมชาติ (VU) พบ 3 ชนิด ได้แก่ หมีควาย (Ursus thibetanus) หมีหมา (Helarctos malayanus) และกระทิง (Bos gaurus) ความหลากชนิดของนกพบทั้งหมด 58 ชนิด (Species) 49 สกุล (Genus) 35 วงศ์(Families) 17 มีค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ บริเวณพื้นที่ป่าธรรมชาติมีค่าสูงสุดคือ 3.581 พื้นที่สวนสัตว์และชุมชนมีค่าดัชนีความคล้ายคลึงสูงที่สุด คือ 0.66 คิดเป็นร้อยละ 66 สถานภาพของนกที่ได้รับการประเมินสถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ในระดับสากล (IUCN) พบนกอยู่ในระดับความเสี่ยงขั้นสูงต่อสูญพันธุ์จากที่อาศัยตามธรรมชาติ (EN) 1 ชนิด คือ กระสาปากเหลือง (Mycteria cinerea) ในระดับความเสี่ยงขั้นอันตรายต่อสูญพันธุ์ในอนาคตอันใกล้ (NT) พบ 2 ชนิด ได้แก่ นกกาบบัว (Mycteria leucocephala) และนกกระทุง (Pelecanus philippensis) พบสัตว์เลื้อยคลาน 19 ชนิด 14 สกุล 6 วงศ์ และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกพบ 13 ชนิด 8 สกุล 5 วงศ์ พบหอยทั้งหมด 7 วงศ์ 25 สกุล 29 ชนิด พื้นที่ใกล้เคียง เช่น ป่าธรรมชาติ เกษตรกรรม และแหล่งน้ำธรรมชาติ จะพบ หอยหอม (Cyclophorus sp.) หอยทากสยาม (Cryptozona siamensis) หอยเจดีย์หลากลาย (Melanoides tuberculate) หอยเจดีย์ (Tarebia granifera) หอยเสียบ, หอยเงี๊ยบ (Ensidens ingallsianus ingallsianus) หอยเม็ดมะม่วง (Pilsbryoconcha exillis compressa) และหอยทราย (Corbicula sp.) ซึ่งเป็นกลุ่มหอยที่มีความทนทานต่อสภาวะแวดล้อมสูง พบแมลงทั้งสิ้น 101 ชนิด 16 วงศ์ สกุล 77 วงศ์ จาก 7 อันดับ ในจำนวนนี้วงศ์มดพบมากที่สุด รองลงมาเป็นวงศ์ผีเสื้อขาหน้าพู่ ผีเสื้อสีน้ำเงิน และวงศ์ผีเสื้อหนอนกะหล่ำ ตามลำดับ

สำนักพิมพ์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ปีที่พิมพ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright