หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

ไม้พื้นล่าง : แนวทางการศึกษาและความหลากหลาย

ชื่ออื่นๆ

Undergrowth plants: Study approaches and Diversity

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชนิดและการใช้ประโยชน์ของพรรณไม้พื้นล่าง จากบางส่วนของงานวิจัยทางด้านนิเวศวิทยาป่าไม้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยและเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบในการวางแผนการจัดการพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งอาหารสัตว์ป่าในทางการจัดการสัตว์ป่า การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทั้งในป่าธรรมชาติ ป่าปลูก พื้นที่เกษตรกรรม สวนสาธารณะ

สถานที่พิมพ์

ปทุมธานี

สำนักพิมพ์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ปีที่พิมพ์

ISBN

976161206086

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright

ไฟล์ต้นฉบับ
คำสำคัญ