หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

ความหลากชนิดของหอยทะเลจิ๋วในพื้นที่หมู่เกาะมัน จังหวัดระยอง

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

จากการสำรวจและเก็บตัวอย่างหอยทะเลจิ๋ว (Marine Microsnails) ในพื้นที่หมู่เกาะมัน จังหวัดระยอง โดยทำการสุ่มเก็บตัวอย่างทรายในแนวปะการัง ทั้ง 3 เกาะ ได้แก่ เกาะมันใน เกาะมันกลาง และเกาะมันนอก พบหอยทะเลจิ๋วทั้งหมด 2 ชั้น (class) 4 ชั้นย่อย (subclass) 12 อันดับ (order) 28 วงศ์ (family) โดยเกาะที่พบจำนวนชนิดมากที่สุด ได้แก่ เกาะมันใน เกาะมันกลาง และเกาะมันนอก

สถานที่พิมพ์

ปทุมธานี

สำนักพิมพ์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ปีที่พิมพ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright