หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

ณ หว้ากอ อดีต ปัจจุบัน อนาคต

หมวดหมู่ผลงาน

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้น ในโอกาสครบรอบ 150 ปี นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ณ บ้านหว้ากอ โดยในบทแรกๆ เป็นการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล หลักฐาน ข้อเท็จจริง ลายพระราชหัตถเลขา การประกาศต่างๆ รวมถึงความกังวลของพระองค์เรื่องสภาพอากาศ เรื่องไข้ป่า ความทุรกันดารของหว้ากอ และการร่วมสังเกตการณ์ของชาวต่างชาติ

สถานที่พิมพ์

กรุงเทพ

สำนักพิมพ์

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ปีที่พิมพ์

ISBN

9766168155028

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright