หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

researcher image

ชื่อนักวิจัย

ดร. วิจิตรา สุริยกุล ณ อยุธยา

สำนัก

สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

หน่วยงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2540 - ปัจจุบัน

ประวัติ

วิจิตรา สุริยกุล ณ อยุธยา สนใจศึกษาด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์, พัฒนาการและประวัติศาสตร์ ของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม, การเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ ตลอดจน เทคโนโลยีเพื่อช่วยการเรียนรู้สำหรับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน และการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตลอดช่วงชีวิต