หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

รายงานเบื้องต้นความหลากชนิดของหอยในพื้นที่อุทยานธรณีสตูล

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

การศึกษาความหลากชนิดของหอยในพื้นที่อุทยานธรณีสตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากชนิดของหอย ด้วยวิธีการเดินเท้าสำรวจตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ (Line Transect) เดินสุ่มสำรวจ ขณะน้ำลงจากขอบชายฝั่งประมาณ 200 เมตร และดำน้ำแบบใช้เครื่องช่วยหายใจ (SCUBA diving) ในแนวปะการัง ผลการสำรวจเบื้องต้นของหอยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จังหวัดสตูล พบหอยทั้งสิ้น 181 ชนิด 124 สกุล 68 วงศ์ จาก 4 ชั้น โดยวงศ์ที่มีจำนวนชนิดมากที่สุดคือ วงศ์หอยสังข์หนาม (Family Muricidae) จำนวน 17 ชนิด 10 สกุล รองลงมาได้แก่ วงศ์หอยเบี้ย (Cypraeidae) 13 ชนิด 11 สกุล นอกจากนี้ยังพบวงศ์หอยเต้าปูน (Conidae) 9 ชนิด 1 สกุล ซึ่งหอยวงศ์นี้สามารถสร้างพิษขึ้นมาเพื่อใช้ในการป้องกันตนเอง และล่าเหยื่อ ผลสำรวจครั้งนี้เป็นเพียงรายงานเบื้องต้นเท่านั้น เนื่องจากโครงการวิจัยมีระยะเวลา 5 ปี (2563-2567) และในปี 2565-2567 มีการเพิ่มพื้นที่ในการสำรวจและมีการวางแผนการสำรวจให้ครอบคลุมมากกว่านี้ จะทำให้ได้ข้อมูลความหลากดชนิดของหอยเพิ่มมากขึ้น

ชื่อวารสาร

ปีที่

2022

ฉบับที่

4

หน้า

1-5

ปีที่พิมพ์

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright