หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

ความหลากหลายของพรรณไม้พื้นล่าง บริเวณลุ่มน้ำห้วยผาก ในเขตอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

จากการสำรวจและศึกษาความหลากหลายของพรรณไม้พื้นล่าง บริเวณลุ่มน้ำห้วยผาก ในเขตอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ในครั้งนี้ ได้จัดทำคำบรรยายลักษณะพรรณไม้และรูปวิธานเพื่อการจำแนกลักษณะพรรณไม้เบื้องต้น โดยใช้รูปแบบการเขียนเป็นแบบกึ่งวิชาการเพื่อเป็นที่เข้าใจง่ายและสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการเผยแพร่ พบว่า ไม้พื้นล่าง 218 ชนิด 173 สกุล 55 วงศ์ โดยแบ่งเป็นเฟิร์น 11 ชนิด 7 วงศ์ พืชใบเลี้ยงเดี่ยว 79 ชนิด 10 วงศ์ และพืชใบเลี้ยงคู่ 128 ชนิด 38 วงศ์ 

สำนักพิมพ์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ปีที่พิมพ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright

ไฟล์ต้นฉบับ
คำสำคัญ