หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

researcher image

ชื่อนักวิจัย

ดร. วิลาสินี ไตรยราช

สำนัก

ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

หน่วยงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2548 - ปัจจุบัน

ประวัติ

วิลาสินี ไตรยราช ทำงานเป็นนักวิจัยด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์เกี่ยวกับ Informal Learning และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เธอให้ความสำคัญกับการศึกษาความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประชาชน และสนใจการพัฒนาระบบวัดหรือตรวจสอบการวิจัยสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เธอยังสนใจศึกษาการเชื่อมช่องว่างระหว่างผู้สูงอายุกับคนรุ่นใหม่เพื่อลดช่องว่างระหว่างอายุและสนับสนุนการพัฒนาผู้สูงอายุ

ไม่พบผลลัพธ์