หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

ความหลากหลายของไผ่บนพื้นที่สูง

ชื่ออื่นๆ

Diversity of Highland Bamboos

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

โครงการความหลากหลายของไผ่บนพื้นที่สูง ได้ทำการสำรวจไผ่ทั้งที่ขึ้นเองตามธรรมชาติและที่ปลูกขึ้นในพื้นที่ศูนย์และสถานีของมูลนิธิโครงการหลวง รวม 37 แห่ง พบไผ่ทั้งสิ้น 40 ชนิด เป็นสกุลไผ่ป่า (ฺBambusa) 13 ชนิด สกุลไผ่ตง (Dendrocalamus) 10 ชนิด สกุลไผ่ดำ (Phyllostachys) 6 ชนิด สกุลไผ่ข้าวหลาม (Cephalostachyum) 2 ชนิด สกุลไผ่รวก (Thyrsostachys) 2 ชนิด และสกุลไผ่หลอด (Arundinaria) สกุลไผ่เหลี่ยม (Chimonobambusa) สกุลไผ่ไร่ (Gigantochloa) สกุลไผ่เลื้อย (Melocalamus) สกุลไผ่รวกฝรั่ง (Otatea) สกุล Pseudosasa สกุลไผ่ทอง (Schizostachyum) สกุลละ 1 ชนิด ทั้งนี้ พบไผ่พื้นเมือง (native species) ซึ่งรายงานเป็นไผ่ชนิดใหม่ของประเทศไทย (nee record for Thailand) 1 ชนิด คือ ไผ่มันหมู (Dendrocalamus copelandii)

ชื่อวารสาร

ฉบับที่

26

หน้า

1-11

สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่พิมพ์

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright