หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

ความหลากหลายทางชีวภาพในเหมืองผาแดง

บรรณาธิการ

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยสภาพป่าและความหลากหลายทางชีวภาพของเหมืองผาแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในการดำเนินงานสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เหมืองผาแดง ได้เก็บรวบรวมและนำเสนอข้อมูลในเบื้องต้นของการสำรวจลักษณะโครงสร้างป่าตามความสูง  และบัญชีรายชื่อของพืชที่มีท่อลำเลียง สัตว์ป่าซึ่งประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลี้อยคลาน  รวมไปถึงแมลงและแมงมุม เนื้อหาครอบคลุมความหลากหลายทางชีวภาพทั้งสามฤดูกาล ได้แก่ ฤดูแล้ง ฤดูฝน และฤดูหนาว นอกจากนี้ ทำการสังเคราะห์ข้อมูลโดยเฉพาะการจัดสถานภาพของสิ่งมีชีวิตตามหลักสากล และบทวิจารณ์เพื่อเสนอแนวทางในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

สถานที่พิมพ์

กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์

บริษัท ดีดี มีเดีย พลัส จำกัด

ปีที่พิมพ์

ISBN

9786169185147

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright