หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ สวนป่ามัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดทำโครงการสำรวจความหลายหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่ามัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่ามากยิ่งขึ้น รวมไปถึงเพื่อทำความเข้าใจกับราษฎรโดยรอบพื้นที่ให้เห็นคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพและความสำคัญของสวนป่า ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งของหน่วยงานกับราษฎร ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ให้มีความหลากหลายมากขึ้น และเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการระบบนิเวศในสวนป่าต่อไปในอนาคต

สถานที่พิมพ์

แพร่

สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ปีที่พิมพ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright