หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ สวนป่าเชียงทอง จังหวัดตาก

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่างได้จัดทำโครงการความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่สวนป่าเชียงทอง จังหวัดตาก เพื่อทราบถึงความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งทางด้านพืช สัตวป่า แมลง และเห็ดราขนาดใหญ่ เพื่อนำสู่การจัดทำฐานข้อมูลในการจัดการส่วนป่าอย่างยั่งยืน และทำความเข้าใจกับราษฎรโดยรอยพื้นที่ให้เห็นคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพและความสำคัญของสวนป่า และลดความขัดแย้งของหน่วยงานกับราษฎรในพื้นที่

สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ปีที่พิมพ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright