หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

ความหลากหลายทางชีวภาพและการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่ป่าเต็งรัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของ พรรณพืช นก แมลง แมงมุม และเห็ดราขนาดใหญ่ รวมถึงการประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่ป่าเต็งรังของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ โดยการสำรวจแบบเร่งด่วนและการใช้แปลงตัวอย่าง หลังจากนั้นทำการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์หาความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละด้านพบพันธุ์ไม้จำนวน 40 ชนิด 30 สกุล 20 วงศ์ พบพืชในวงศ์ RUBIACEAEมากที่สุด รองลงมาได้แก่ FABACEAE, DIPTEROCARPACEAE, PHYLLANTHACEAE และ ANACARDIACEAE ตามลำดับ มีค่าดัชนี ความหลากชนิด ในระดับไม้ใหญ่ ลูกไม้ และ กล้าไม้ มีค่าเท่ากับ 2.42, 2.36 และ 2.17 ตามลำดับ พบนกจำนวน 40 ชนิด 31 สกุล 22 วงศ์ 10 อันดับ มีค่าดัชนีความหลากหลาย เท่ากับ 3.01 นกที่พบส่วนใหญ่เป็นนกในอันดับนกจับคอน (Passeriformes) โดยถูกจัดให้อยู่ในสถานภาพเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง 37 ชนิด พบแมลงจำนวน 124 ชนิด 101 สกุล 16 วงศ์ พบผีเสื้อกลางวัน จำนวน 57 ชนิด 48 สกุล 5 วงศ์ และ ตั๊กแตน จำนวน 27 ชนิด 27 สกุล 17 วงศ์ย่อย จาก 6 วงศ์ รวมถึงตั๊กแตนหนวดสั้นสกุลใหม่ของโลก คือ ตั๊กแตนแม่โจ้แพร่ (Anasedulia maejophrae) และ มดจำนวน 40 ชนิด 26 สกุล 5 วงศ์ พบแมงมุม 69 ชนิด 67 สกุล 25 วงศ์ วงศ์ที่พบมากที่สุด คือ วงศ์ Salticidae และพบเห็ดจำนวน 40 ชนิด เมื่อจำแนกประเภทของเห็ดตามบทบาทของเห็ดในระบบนิเวศ แบ่งเห็ดได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเห็ดแซบโปรไฟต์ 18 ชนิด และกลุ่มเห็ดซิมไบโอซิส คือเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซา 22 ชนิด ในจำนวนนี้เป็นเห็ดที่รับประทานได้ 21 ชนิด ส่วนการประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ พบว่าพืชอาหารและสัตว์อาหารที่สำคัญ ได้แก่ เห็ดหน่อไม้ ผัก แมงมัน ผักหวาน และ ไข่มดแดง ซึ่งมีมูลค่าในฤดูฝนมากที่สุด 14,442.56 บาท/ครัวเรือน/ปี มูลค่าที่ไม่เป็นเงินสดรวมเท่ากับ 17,627 บาท/ครัวเรือน/ปี มูลค่ารวมทั้งหมดของผลผลิตที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ทางอ้อมจากป่าทั้งหมด เท่ากับ 12,621,247 บาท/ปี

วันที่

16 - 17 ธันวาคม 2558

สถานที่พิมพ์

กรุงเทพ

สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่พิมพ์

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright