หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อส่งเสริมการรู้วิทยาศาสตร์สาหรับพลเมืองของเยาวชนไทย

ชื่ออื่นๆ

Strategy Development of Lifelong Education to Enhance Civic Science Literacy for Thai Youth

ชื่อนักวิจัย

หมวดหมู่ผลงาน

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)สร้างภาพอนาคตของการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อส่งเสริมการรู้วิทยาศาสตร์สาหรับเยาวชนไทย 2) เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อส่งเสริมการรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทย ในช่วงระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า คือระหว่างปี พ.ศ. 2565-2574 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเยาวชนอายุระหว่าง 15-24 ปี ทั้งที่อยู่ในการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ โดยมีขั้นตอนวิจัย 4 ขั้นตอนคือ 1) การศึกษาแนวคิดและรูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อส่งเสริมการรู้วิทยาศาสตร์ของประเทศต่างๆ 2) การศึกษาสภาพการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิทยาศาสตร์ และการรู้วิทยาศาสตร์ (Science Literacy) ของเยาวชนในสังคมไทย 3) การจัดทาภาพอนาคตการพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อส่งเสริมการรู้วิทยาศาสตร์ (scenario) ด้วยเทคนิควงล้ออนาคต (future wheel) 4) การจัดทายุทธศาสตร์การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อส่งเสริมการรู้วิทยาศาสตร์เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

สถานที่พิมพ์

กรุงเทพ

สำนักพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่พิมพ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright