หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

การทบทวนเกี่ยวกับมดสกุลย่อยมดหนามเคียว (Hymenoptera: Formicidae: Formicinae) ในประเทศไทย

ชื่ออื่นๆ

A Revision of the Ant Subgenus Polyrhachis Fr. Smith (Hymenoptera: Formicidae: Formicinae) in Thailand

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

ทำการทบทวนเกี่ยวกับมดสกุลย่อยมดหนามเคียวในประเทศไทย ซึ่งพบทั้งหมด 4 ชนิด สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มชนิด ดังนี้ 1) Polyrhachis lamellidens species-group (มดหนามเคียวดำ) และ 2) Polyrhachis bihamata species-group (มดหนามเคียวใหญ่ มดหนามเคียวเล็ก และมดหนามเคียวห่าง) มดหนามเคียวดำเป็นชนิดที่ถูกรายงานครั้งแรกในประเทศไทย ผู้วิจัยรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่เก็บตัวอย่างแหล่งใหม่หลายพื้นที่สำหรับมดหนามเคียว 3 ชนิด ที่เคยมีการรายงานไว้แล้วในประเทศไทย นอกจากนี้ได้จัดทำรูปวิธานการจำแนกชนิดพร้อมทั้งคำบรรยาย ลักษณะและนิเวศวิทยาของมดแต่ละชนิดไว้ และท้ายที่สุดได้รายงานรูปแบบการแพร่กระจายของมดทั้งสี่ชนิดไว้ด้วย

ชื่อวารสาร

ปีที่

37

ฉบับที่

1

หน้า

1-15

สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่พิมพ์

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright