หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

researcher image

ชื่อนักวิจัย

ฐาณิกร วิทยาบัณฑิต

สำนัก

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

หน่วยงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2557 - ปัจจุบัน

ประวัติ

ฐาณิกร วิทยาบัณฑิต มีความสนใจและศึกษาเรื่องการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวประเภทพิพิธภัณฑ์ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ด้วยความรู้พื้นฐานจากสาขาที่เรียนเฉพาะด้านและประสบการณ์ในการวิเคราะห์โครงการ และมีความสนใจเรื่องการบริหารจัดการภายในองค์กร การบริหารความเสี่ยง การจัดการมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งการวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร เป็นต้น

จำนวนผลงาน

1 รายการ

ผลงานแยกตามประเภท