หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

researcher image

ชื่อนักวิจัย

ดร. รุ่งทิพย์ วงศ์เลอศักดิ์

สำนัก

สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

หน่วยงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2564 - ปัจจุบัน

ประวัติ

รุ่งทิพย์ วงศ์เลอศักดิ์ ทำงานวิจัยทางด้านแมลงน้ำและระบบนิเวศน้ำจืด โดยศึกษาความหลากหลายของตัวอ่อนของแมลงน้ำชนิดต่างๆ รวมไปถึงการศึกษาสัณฐานวิทยาของแมลงตัวเต็มวัยต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

จำนวนผลงาน

2 รายการ

ผลงานแยกตามประเภท