หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

อนุกรมวิธานและการกระจายของมดเสี้ยนดินสกุล Darylus ในประเทศไทย

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

การศึกษาอนุกรมวิธานและการแพร่กระจายของมดเสี้ยนดินสกุล Dorylus ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการทราบลักษณะสัณฐานภายนอก การแพร่กระจาย และจัดทำรูปวิธานการจำแนกมดสกุลนี้ โดยศึกษา ตัวอย่างจากพิพิธภัณฑ์ต่างๆ พบมดสกุล Dorylus จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ มดเสี้ยนดินทุ่ง (Dorylus laevigatus Smith, 1857) มดเสี้ยนดินถั่ว (Dorylus orientalis Westwood, 1835) และมดเสี้ยนดินป่า (Dorylus vishnui Wheeler, 1913) และได้จัดทำรูปวิธาDorylus vishnui Wheeleณะชนิดและขอบเขตการแพร่กระจายไว้ 

ชื่อวารสาร

ปีที่

30

ฉบับที่

2

หน้า

1-14

สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่พิมพ์

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright

ไฟล์ต้นฉบับ
คำสำคัญ