หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

อนุกรมวิธานและการแพร่กระจายของมดสกุล Aenictus ในภาคตะวันออกของประเทศไทย

ชื่ออื่นๆ

Taxonomy and Distribution of Ant Genus Aenictus in Eastern Thailand

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

การศึกษาอนุกรมวิธานและการแพร่กระจายของมดสกุล Aenictus ในภาคตะวันออกของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบลักษณะสัณฐานภายนอก การแพร่กระจาย และจัดทำรูปวิธานการจำแนกใดสกุลนี้ โดยศึกษาตัวอย่างี่เก็บจากภาคสนามในสังคมพืชแตกต่างกันที่ปรากฏในภาคตะวันออ และตรวจสอบตัวอย่างใดจากพิพิธภัณฑ์ระหว่างปี 2548 ถึง 2549 พบมดสกุล Aenictus จำนวน 16 ชนิด และได้จัดทำรูปวิธานการจำแนกเพื่อง่ายต่อการระบุชนิดไว้ มดสกุล Aenictus ส่วนใหญ่ พบกระจายในป่าธรรมชาติ แต่ไม่พบในแหล่งชุมชนหรือพื้นที่เกษตรกรรม การทำลายป่าอาจส่งผลกระทบต่อประชากรของมดสกุลนี้ได้ จากรูปแบบการกระจายสามารถแบ่งมดสกุล Aenictus  ออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 คือชนิดที่กระจายในพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ยไม่เกิน 800 เมตร อาศัยได้ในหลายสังคมพืช กลุ่มที่ 2 คือชนิดที่กระจายในพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ยไม่เกิน 800 เมตร มีความเจาะจงถิ่นอาศัย และกลุ่มที่ 3 คือชนิดที่พบในป่าดิบเขามีความสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ยมากกว่า 800 เมตร นอกจากนี้ สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์จากมดสกุล Aenictus ได้ เช่น การใช้เป็นแมลงควบคุมศัตรูพืช การใช้เป็นตัวบ่งชี้สภาพป่า รวมถึงเป็นข้อมูลสำหรับหาแนวทางในการจัดการพื้นที่ด้วย

ชื่อวารสาร

ฉบับที่

25

หน้า

58-73

สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่พิมพ์

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright