หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

นกในระบบแห้งแล้งและกึ่งชื้น

ชื่ออื่นๆ

Birds of Dry and Semi-humid Ecosystem

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

พ.ศ. 2548-2549 สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการดำเนินโครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศต่าง ๆ ในประเทศไทยจำนวน 7 ระบบนิเวศ สำหรับระบบนิเวศแห้งแล้งและกึ่งชื้น ได้ทำการคัดเลือกพื้นที่ตัวแทน คืออุทยานแห่งชาติผาแต้มและอุทยานแห่งชาติมุกดาหาร (ภูผาเทิบ) ซึ่งผลจากการสำรวจในครั้งนี้ได้มีรายงานการพบครั้งแรกและบางชนิดเป็นชนิดพันธุ์ใหม่เพิ่มหลายชนิด และจัดทำเป็นคู่มือแสดงภาพถ่าย การจำแนกชนิด เสียงร้อง ลักษณะถิ่นอาศัย ขอบเขตการกระจายพันธุ์ และสถานภาพของนกในระบบนิเวศแห้งแล้งและกึ่งชื้น

สถานที่พิมพ์

กรุงเทพ

สำนักพิมพ์

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปีที่พิมพ์

ISBN

9789742863296

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright