หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

การกระจายของหนูผีในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

ชื่อนักวิจัย

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

จากการศึกษา ประเทศไทย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์หนูผี (Family Soricidae) จำนวน 14 ชนิด จาก 4 สกุล (genus) ได้แก่ สกุล Anourosorex Milne-Edwards,1872 จำนวน 1 ชนิด สกุล Chodsigoa Kastchenko,1907 จำนวน 1 ชนิด สกุล Crocidura Wagler, 1832 จำนวน 9 ชนิด และสกุล Suncus Ehrenberg,1832 จำนวน 3 ชนิด

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ได้จับเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์หนูผี (Family Soricidae) ไว้จำนวน 38 ตัวอย่าง โดยจำแนกได้ 3 สกุล ได้แก่ สกุล Anourosorex จำนวน 1 ตัวอย่าง สกุล Suncus จำนวน 23 ตัวอย่าง และสกุล Crocidura จำนวน 4 ตัวอย่าง

จากตัวอย่างทั้งหมด พบว่า มี 4 ตัวอย่างที่ยังไม่สามารถจำแนกชนิดได้ และ 2 ตัวอย่างที่ระบุชนิดเป็นหนูผียาวขนเหนือ (Crocidura dracula Thomas, 1912) เมื่อปีค.ศ. 1971 ยังมีความคลุมเครือในการระบุชนิดที่ชัดเจน ซึ่งเดิมมีรายชื่อปรากฏใน Lekagul and McNeely. (1977) แต่หลังจากนั้นไม่ปรากฏรายชื่อหนูผีชนิดนี้ในบัญชีรายชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใน Francis(2008), Duengkae (2011),วัชระ(มปป.) และ IUCN (2011)

สำนักพิมพ์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ปีที่พิมพ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

CC BY-NC-ND