หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

รูปแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะการเป็นนักประดิษฐ์และความคิดสร้างสรรค์ สำหรับผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมของเล่นภูมิปัญญาไทยในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ชื่ออื่นๆ

The Model of Maker and Creativity Skills Development for Older Person Through Traditional Thai Toys Activity at the Science Museum

ชื่อนักวิจัย

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาทักษะการเป็นนักประดิษฐ์และความคิดสร้างสรรค์ สำหรับผู้สูงอายุผ่านการประดิษฐ์ของเล่นภูมิปัญญาไทย ในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ งานวิจัยนมีเป้าหมายในการศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรมเพื่อการส่งเสริมทักษะการเป็นนักประดิษฐ์ความคิดสร้างสรรค์ของผู้สูงอายุผ่านของเล่นภูมิปัญญาไทย โดยใช้แนวคิดการออกแบบทางวิศวกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะและกระบวนการการคิดของผู้สูงวัย ให้สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นของเล่นภูมิปัญญาไทย 

กิจกรรมประกอบด้วยการให้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ แนวคิดในการออกแบบและสร้างของเล่น การฝึกทักษาการใช้เครื่องมือ รวมทั้งการนำผลิตภัณฑ์ต่อยอดเข้าสู่ระบบธุรกิจออนไลน์ โดยทำการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 55-70 ปี จำนวน 50 คน ผ่านความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และมีการอบรมอำนวยกร จำนวน 20 คน เป็นผู้ช่วยในการจัดกิจกรรม ผู้ร่วมกิจกรรมในระยะเวลา 3 วัน จะได้ผลิตชิ้นงานของเล่นและสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการและความสนใจของตนเอง และทดลองสร้าง webpage ในการเผยแพร่ของเล่นที่ประดิษฐ์ขึ้น จากนั้นมีการติดตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการสัมภาษณ์และการสังเกต ผลการวิจัยพบว่าผู้สูงวัยเกิดความสนุก และเกิดแรงงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เกิดความคุ้นเคยและเข้าใจ

ในการใช้เครื่องมือมากขึ้น เกิดความเข้าใจและมั่นใจการใช้ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม และมีความต้องการที่จะนำไปต่อยอดกับกิจกรรมในชีวิตในมิติต่าง ๆ นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาทักษะการเป็นนักประดิษฐ์และความคิดสร้างสรรค์ของผู้สูงวัยขึ้นกับความต้องการของผู้สูงอายุในการพัฒนาตนเอง การจัดลำดับกิจกรรมให้ไม่ซับซ้อนและเข้าใจง่าย การกำหนดผลลัพธ์อย่างชัดเจน บรรยากาศในการอบรมที่สนุกสนานเป็นมิตร อำนวยกรที่สนับสนุนและเข้าใจบริบทการเรียนรู้ของผู้สูงวัย ผู้สูงอายุที่ได้ร่วมกิจกรรมแสดงถึงความมั่นใจ ความเพลิดเพลิน แรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งแสดงถึงความสามารถในการประดิษฐ์โดยใช้เครื่องมือช่างอย่างง่าย และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นสู่การดำเนินการเชิงธุรกิจทำให้เกิดความภาคภูมิใจและโอกาศในการพึ่งพาตนเองในเชิงเศรษฐกิจมากขึ้น

สถานที่พิมพ์

ปทุมธานี

สำนักพิมพ์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ปีที่พิมพ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright