หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นทรัพยากรสัตว์ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศและความสมบูรณ์ของประชาชน เนื่องจากเป็นทรัพยการที่มีประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำรงชีวิตของประชากรในประเทศ อย่างไรก็ดีสัตวเลี้ยงลูกด้วยนมในประเทศไทยลดจำนวนประชากรอย่างมาก หรืออยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงต่อการสุญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ ทั้งการลักลอบล่าสัตว์ป่าและารสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัย หนังสือเล่มนี้เกิดจากการศึกษาวิจัยหลายปีภายใต้โครงการการสำรวจความหลากชนดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในพื้นที่ป่ามรดกโลกทางธรรมชาติ ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง ประกอบด้วยข้อมูลการจำแนกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ภาพภ่ายทั้งจากธรรมชาติและภาพวาดทางธรรมชาติที่ได้เก็บรวบรวมมาจากการศึกษาวิจัย และจากนักถ่ายภาพธรรมชาติ เพื่อเป็นชุดข้อมูลที่ถูกต้องทางิชาการ สำหรับการอ้างอิง และการจัดการพื้นที่ป่า

สถานที่พิมพ์

ปทุมธานี

สำนักพิมพ์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ปีที่พิมพ์

ISBN

9786161206185

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright