หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

มดประเทศไทย

ชื่ออื่นๆ

Ants of Thailand

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

หนังสือเรียบเรียงเนื้อหาเกี่ยวกับมดประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของมด อันเป็นแมลงที่มีความใกล้ชิดกับมนุษย์อย่างถูกต้อง พร้อมกันนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การจัดพิมพ์หนังสือมดประเทศไทย เพื่ออธิบายชนิดมดที่พบในประเทศไทย รวมถึงมดสายพันธุ์ที่มีการเพิ่มขึ้นมาจากการคมนาคมระหว่างประเทศ และมีการระบุแหล่งอาศัยของมดชนิดนั้น ๆ โดยระเอียด เหมาะสำหรับผู้สนใจในเรื่อง “มดไทย” และค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

สถานที่พิมพ์

ปทุมธานี

สำนักพิมพ์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ปีที่พิมพ์

ISBN

9786168261750

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright