หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

ความหลากหลายชนิดของมดในเขตพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

รายงานการศึกษาความหลากชนิดและการแพร่กระจายมดในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง และเก็บตัวอย่างมดสำหรับการศึกษาทางอนุกรมวิธานของมดบางกลุ่มจากพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เช่น มดสกุล Acanthomyrmes, Aenictus, Recurvidris, Technomyrmes, Yundorylus เป็นต้น รวมทั้งการประเมินสถานภาพมดในพื้นที่ศึกษา

สถานที่พิมพ์

ปทุมธานี

สำนักพิมพ์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ปีที่พิมพ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright

ไฟล์ต้นฉบับ