หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่าดงพลอง จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จัดทำโครงการสำรวจความหลายหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่าดงพลอง จังหวัดบุรีรัมย์ ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่ามากยิ่งขึ้น รวมไปถึงเพื่อทำความเข้าใจกับราษฎรโดยรอบพื้นที่ให้เห็นคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพและความสำคัญของสวนป่า ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งของหน่วยงานกับราษฎร ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ให้มีความหลากหลายมากขึ้น และเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการระบบนิเวศในสวนป่าต่อไปในอนาคต

สถานที่พิมพ์

สุรินทร์

สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ปีที่พิมพ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright