หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

A Study of Cranial Deformation among the late 19th century AD Siamese (Thailand) Population

ชื่อนักวิจัย

หมวดหมู่ผลงาน

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

Artificial cranial deformation among Southeast Asian population has been particularly in the Philippines, while this cultural practice is uncommon among mainland populations.  Here, we examined 32 adult cranial samples of the late 19th century AD from Siam (present-day Thailand) currently in care of Musée de l’Homme which composes deformed and undeformed skulls. We attempt to identify the type and degree of deformation based on the conventional methods of cranial measurements, virtual classification, and method of orthogonality of the axes. Descriptive statistical procedure is applied to a set of selected measurement data and plot of the group means and SD are used to illustrate the discrimination of each value among categories and separated by sex. Based on the result of this study, the Siamese skulls exhibits asymmetry deformation (n=14). This is classified into plagiocephaly (n=13) and brachycephaly (n=1) and mostly occurred in male rather than female population. The diagnosis of such anomaly is required for further investigation. However, two types of artificial deformation are identified which are heavy round frontal - flat occipital and slight flat frontal - flat occipital. These cases are very rare and only two samples exhibited.       

ชื่องานประชุมวิชาการ

สถานที่

Khon Kaen University

วันที่

January 26 - 28, 2012

สำนักพิมพ์

Khon Kean University

ปีที่พิมพ์

ผู้ถือสิทธิ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright