หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

การสำรวจความหลากชนิดของแมลงในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.- องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวนสัตว์อุบลราชธานี) อำภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

สวนสัตว์อุบลราชธานี ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนดงฟ้าห่วน อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อที่รวม 1217 ไร่ สวนสัตว์แห่งนี้ยังไม่เคยมีรายงานความหลากชนิดของแมลง ดังนั้นการศึกษานี้เป็นการศึกษาครั้งแรกในพื้นที่ ซึ่งได้ทำการสำรวจภาคสนาม 3 ครั้ง ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2558 และ ระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม 2558 โดยเน้นทำการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 3 กลุ่ม ได้แก่ มด ผีเสื้อกลางวัน และ และแมลงอันดับตั๊กแตนและจิ้งหรีด 

สำนักพิมพ์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ปีที่พิมพ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright