หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

ความหลากหลายของผีเสื้อตามระดับความสูงในอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์

ชื่ออื่นๆ

Butterfty diversity aton g etevationa I gradient in Chal.erm rata na kosin Nationat Park)

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

ผีเสื้อกลางวันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มักอ้างอิงเป็นดัชนีชีวภาพและใช้ประเมินความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอันเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ถูกเลือกเป็นตัวแทนในการประเมินผลจากภาวะโลกร้อนต่อความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าตะวันตกของประเทศไทย จากการสำรวจพบว่าผีเสื้อกลางวันทั้งหมด 109 ชนิด ใน 9 วงศ์ มี 63 ชนิดที่พบเพิ่มเติมจากการศึกษาก่อนหน้า ความหลากหลายโดยภาพรวมของพื้นที่มีค่าดัชนีความหลากหลายของแซนนอนเท่ากับ 4.259 และดัชนีความหลากหลายของซิมป์สันเท่ากับ 0.980 เมื่อพิจารณาตามระดับความสูงพบว่าค่าดัชนีความหลากหลายมีแนวโน้มลดลงเมื่อระดับความสูงเพิ่มขึ้น

สำนักพิมพ์

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปีที่พิมพ์

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright