หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

การตรวจสอบชนิดของตัวอย่างกบในกลุ่ม Amolops marmoratus complex จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก โดยใช้ข้อมูลดีเอ็นเอ 16S

ชื่ออื่นๆ

Species clarification for the Torrent Frog, Amolops marmoratus complex, samples which were collected from Um Pang Wildlife Sanctuary using 16S DNA sequence

บทคัดย่อ

กบในสกุล Amolops หลายกลุ่มมีลักษณะของ cryptic species ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดีเอ็นเอเข้ามาช่วยในการระบุชนิด รวมทั้งในกลุ่มของ A. marmoratus complex ซึ่งมีรายงานว่ามีด้วยกันจำนวน 3 ชนิด คือ A. afghanus A. indoburmanensis และ A. marmoratus อนึ่ง จากการศึกษาเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลดีเอ็นเอสของยีน recombination activating protein และ ยีน Tyrosinase พบว่ามีตัวอย่างกบที่เก็บจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก จำนวน 3 ตัวอย่าง ที่อยู่ในกลุ่ม A. marmoratus complex แต่ยังไม่สามารถยืนยันชนิดที่ชัดเจนได้ ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงได้ทำการตรวจสอบชนิดของตัวอย่างกบ ทั้ง 3 ตัวอย่างดังกล่าวอีกครั้ง โดยใช้ข้อมูลดีเอ็นเอ ในส่วน 16S ของไมโทคอนเดรียงจีโนม ทั้งนี้ได้เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากตัวอย่างที่ต้องการตรวจสอบกับข้อมูลของ A. afghanus A. indoburmanensis และ A. marmoratus และกบในสกุล Amolops อีก 30 ชนิด รวม 80 ตัวอย่าง

ผลการตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลดีเอ็นเอ 16S ยืนยันว่า กบทั้ง 3 ตัวอย่างอยู่ใน กลุ่มของ A. marmoratus complex โดยอยู่ในเคลดเดียวกันกับ A. marmoratus จากการตรวจสอบขนาดของลำตัว ลักษณะต่าง ๆ พบว่าสอดคล้องกับที่ได้รายงานไว้ของ A. marmoratus ดังนั้น ตัวอย่างกบดังกล่าวเป็น A. marmoratus

สถานที่

หน้า

84

สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่พิมพ์

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright