หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

ความหลากชนิดของสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่เขาหินปูนวนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง จังหวัดนครสวรรค์

ชื่ออื่นๆ

Species Diversity of Reptiles in Limestone Area of Thum Phet-Thum Thong Forest Park, Nakhon Sawan Province, Central Thailand

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสารวจความหลากชนิดของสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่เขาหินปูน พื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยซึ่งมีระยะเวลาในการสารวจ 3 ปี เริ่มปีพ.ศ. 2561 ถึง ปี พ.ศ. 2563 โดยการรายงานในครั้งนี้ใช้ข้อมูลจากการสารวจในปีที่ 1 ที่ดาเนินการสำรวจในพื้นที่วนอุทยานถ้าเพชร-ถ้าทอง อาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยอยู่ในการควบคุม ดูแลของหัวหน้าวนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทองตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 31 มกราคม 2562 จากการสารวจสามครั้งพบสัตว์เลื้อยคลาน 34 ชนิด จาก 24 สกุล 10 วงศ์

สถานที่

วันที่

16 -17 ธันวาคม 2558

สถานที่พิมพ์

กรุงเทพ

สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่พิมพ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright

ไฟล์ต้นฉบับ