หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

ความหลากชนิดของสัตว์เลื้อยคลานตามระดับความสูงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ชื่ออื่นๆ

Species Diversity of Reptiles at Different Altitudes in Chiang Dao Wildlife Sanctuary, Chiang Mai Province

บทคัดย่อ

การศึกษาความความหลากชนิดของสัตว์เลื้อยคลานตามระดับความสูงที่แตกต่างกันในเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าดอยเชียงดาว ระหว่างเดือนมิถุนายน 2554 ถึงพฤษภาคม 2555 ด้วยวิธี 1) วางกับดักหลุม และ 2) การเดินสำรวจตามแนวสำรวจจากการศึกษาพบสัตว์เลื้อยคลานทั้งสิ้น 65 ชนิดจาก 2 อันดับ 15 วงศ์ และ 47 สกุล และพบว่า สัตว์เลื้อยคลานมีจำนวนชนิดลดลงเมื่อระดับความสูงเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.01) เช่นเดียวกับค่าดัชนีความหลากหลายและค่าความสม่ำเสมอจะลดลงเมื่อความสูงเพิ่มขึ้นโดยที่มีความแตกต่างกันตามระดับความสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.01) จากผลการศึกษาพบกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานแบ่งโดยใช้ค่าเปอร์เซ็นต์การปรากฏได้ 2 กลุ่ม คือ สัตว์เลื้อยคลานที่มีการ พบปานกลาง และพบน้อย ในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานที่พบน้อยพบว่า มีสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดถูกจัดสถานภาพเป็น สัตว์ที่พบเฉพาะถิ่นของประเทศไทย (endemic species) ได้แก่ ตุ๊กแกป่าดำนุ้ย (Cyrtodactylus dumnuii) ตุ๊กแกป่าดอยหลวง (Cyrtodactylus sp. nov.) และสัตว์เลื้อยคลานสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (endangered species) ได้แก่ เต่าปูลู (Platysternon megacephalum) เต่าเหลือง (Indotestudo elongate) และเต่าเดือย (Manouria impressa)

สถานที่

วันที่

16 - 17 ธันวาคม 2558

หน้า

218-222

สถานที่พิมพ์

กรุงเทพ

สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่พิมพ์

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright