หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์เดิมในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครู กับความเชื่อในความสามารถแห่งตน ด้านการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ

ชื่ออื่นๆ

A Study of Replationship between Pre-service Teachers' Prior Experince of Science Learning and their Self-efficacy Belief on Inquiry-based Learning

หมวดหมู่ผลงาน

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบระดับประสบการณ์เดิมในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระดับความเชื่อในความสามารถแห่งตน ด้านการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 4 จำนวน 72 คน และหาความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปรดังกล่าว เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ และมีค่าความเที่ยงด้านประสบการณ์เดิมในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เท่ากับ .90 และด้านความเชื่อในความสามารถแห่งตนในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เท่ากับ .89 ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่มีประสบการณ์เดิมในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และมีความเชื่อในความสามารถแห่งตน ด้านการสอนแบบสืบเสาะในระดับปานกลาง แต่มีความคาดหวังถึงผลที่จะตามมาจากการสอนในระดับสูง แสดงให้เห็นว่านักศึกษาคาดหวังต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับสูง และมีแนวโน้มที่นักศึกษาจะแสดงพฤติกรรม การสอนแบบสืบเสาะ งานวิจัยนี้ยัง พบว่า ประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักศึกษาในอดีตมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเชื่อในความสามารถแห่งตนในการสอนของนักศึกษา (r = .27, p < .05)

ปีที่

22

ฉบับที่

1

หน้า

72-83

สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่พิมพ์

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

ผู้ถือสิทธิ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright