หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพบางประการในป่าธรรมชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาฐานข้อมูลเชิงภูมิสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพในป่าธรรมชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร" มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์จำพวกแมลง และไม้ท้องถิ่นในอุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรัง 72 พรรษา บรมราชินีนาถ แสดงองค์ประกอบทางชนิด ค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ และตำแหน่งการสำรวจ โดยวิธีสำรวจภาคสนามที่เป็นมาตรฐานร่วมกับการใช้ข้อมูลภาพภ่ายดาวเทียมเชิงตัวเลขและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อแสดงตำแหน่งที่ตั้งและข้อมูลเชิงบรรยายเกี่ยวกับรายการชนิดของแมลงและพันธุ์ไม้ เพื่อเป็นชุดข้อมูลอ้างอิงด้านพื้นที่

สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่พิมพ์

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright