หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

How about :Taking Science to the Regions: Thai Experiences of Engaging Children through a Travelling Science Caravan

ชื่อนักวิจัย

หมวดหมู่ผลงาน

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

The National Science Museum, Thailand (NSM) established the Science Caravan in order to encourage local children’s interest in science to support the creation of a Thai science society. The Science Caravan is set up at remote schools over a three day period and includes Science Exhibitions, Science Shows and Science Games. Other remote schools can also travel to it and access the caravan. The Science Caravan has not included any studies examining the impact of these activities on young people in different regions. Therefore, this research is the first exploration of the impact of these activities on young people in different regions of Thailand, with different access to science and interest in, as well as understanding of science. In this research, mixed methods are being used to explore the existing activities of the Science Caravan, and this presentation will explore preliminary findings, as well as how such projects may support the needs of Thai people in different regions. On the other hand, young people are skilled at using tools, technologies, and innovations. It can be considered as a digital native. Most of them spend their time online rather than interact with others. They lack experience of coexistence and social interaction. Therefore, developing youth to have the ability to help the elderly as a young trainer is the key concept to promote the building quality society and bridge the gap between the elderly and young people for a sustainable future.

ชื่องานประชุมวิชาการ

สถานที่

Nancy, France

วันที่

2 - 5 June 2015

สำนักพิมพ์

Science & You

ปีที่พิมพ์

ผู้ถือสิทธิ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright